Direct naar


Direct berekenen
 
Fotobalk 80 pixels

Dienstenwijzer Commando Verzekeringen

   Download hier onze Dienstenwijzer
   Download hier onze Klachtenregeling

A. Inleiding
De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor mini-maal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

B. Wie zijn wij?
Commando Verzekeringen is een onderdeel van Suydersee Verzekeringen, een assurantiekantoor dat voor particulieren en bedrijven bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen.

Daar u zelf de verzekering afsluit is onze dienstverlening op basis van execution only hetgeen betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de door u gekozen en afge-sloten verzekering tenzij wij u expliciet advies hebben gegeven terzake de afgesloten verzekering.

Onze adresgegevens zijn: IJsselmeerdijk 2, 8221 RC, Lelystad

C. Wat doen wij?

1. Algemeen
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.
 
2. Specifiek
a. Wij kunnen u adviseren bij het vinden en afsluiten van het gewenste product. Bij deze advisering baseren wij ons advies niet op een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland werkzame verzekeraars. Wij kunnen zaken doen met ongeveer 50 verzekeraars waarvan wij de producten bij onze advisering betrekken. Zie verder onder G;
b. Wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
c. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven met betrekking tot via onze bemiddeling afgesloten polissen en andere financiële producten;
d. Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

D. Wat verwachten wij van u?
1. In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de ver-zekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefo-nisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of ande-re gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zul-len zonodig laten corrigeren.
4. Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij deze ook schriftelijk per post, per fax of e-mail aan ons te bevestigen.

E. Onze bereikbaarheid
1. Wij zijn op werkdagen van 10.00 tot 18.00 geopend en bij noodgevallen ’s avonds en in het weekend telefonisch te bereiken onder nr. 06-12436359
2. Als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen.
3. Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op ons antwoordap-paraat volgen of direct contact opnemen met de verzekeraar.

F. De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene rege-ling is dat de verzekeraar de premie bij u int. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.

G. Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen.
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars of financiële instellingen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiële instellingen. Een lijst met namen van verzekeraars of financiële instellingen met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.

Wij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze eventuele adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

Wij zijn niet in het bezit van 10% of meer van de aandelen van een verzekeraar of financiële instelling waarvoor wij bemiddelen.

H. Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) en financiële instelling(en) waar uw con-tract gesloten is een kostenvergoeding, provisie, die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hier-over steeds vooraf.

I. Onze kwaliteit
1. Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12019057. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen bij financiële diensten.
2. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 37149284.
3. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.013550.
4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

J. Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

K. Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.

Voor de behandeling van klachten geldt een klachtenreglement. U vindt dit op onze website.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257,
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248
www.kifid.nl

U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.

 
loader
 
Hoofdkantoor De Gouw 45 - 1693 DB Wervershoof | Telefoon (0228) 75 37 50
Vestiging Lelystad IJsselmeerdijk 2 - 8221 RC Lelystad | Telefoon (0320) 27 98 98
23 april 2019